راﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺸـــﮏ ﺧﻮب ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺪن )از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ( اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺸﮏ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻧﻪ، ﺑﺎﺳﻦ و ﮐﻤﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺸـﮏ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن درﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺑﺪن روي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺗﺸﮏ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﺮد و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ او در ﺧﻮاب، اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ را ﺑﺮاي وي ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺷﺨﺺ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﮔﺮدد. .
دوام ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺸـــﮑﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺷﻮﯾﺪ، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ارزﺷﺶ را دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸـــــﺘﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮاب اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ و ﺧﺴـــﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺧﺴـــﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ورزش ﮐﺮدن، درس ﺧﻮاﻧﺪن، ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺻـــــــــــــــﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷــــــــــــــــﺪ. .
ﻓﻀﺎ اﮔﺮ ﺗﺸﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ آراﻣﺶ و آزادي زﻣﺎن ﺧﻮاب را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﺪود 40-60 ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻏﻠﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ آزادي ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺸـﮏ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻤﭗ ﻫﺎ و ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸـﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸـﮏ ﻫﺎ ﺣﺠﻢ و ﻓﻀـﺎي ﮐﻤﺘﺮي را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺧﻮاب در ﻣﻨﺰل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺐ ﻫﺎ از ﺗﺸﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺟﻨﺲ اﺳﻔﻨﺞ در ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﻮع اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺸﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وزن و ﺗﺮاﮐﻢ آن دﻗﺖ ﮐﺮد.، اﯾﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺸﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﻘﺪاري ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎز ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷُﻞ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﮔﻮد ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، وزن اﺳـﻔﻨﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﻧﻮع ﻓﻨﺮ ﺑﻨﺪي ﺗﺸﮏ, ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻔﺘﻮل ﻓﻨﺮ و ﻓﺮﯾﻢ دور ﺗﺸـﮏ در

previous arrow
next arrow
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien